El nostre objectiu en la gestió del patrimoni i dels lloguers és buscar l'equilibri entre la maximització de beneficis per part de la propietat i reduir al màxim les incidències que puguin produir-se perquè d'aquesta manera la rendibilitat neta sigui la més alta possible i que tant propietat com a arrendataris percebin que estan en bones mans.

Els mercats immobiliaris varien i fluctuen com a punts altres i per tant el patrimoni també és susceptible de trobar-se en moments alcistes i a la baixa, és per aquest motiu que ens posem en la pell del nostre client per trobar la millor situació concorde a les necessitats que pugui tenir a cada moment.

Gestió del lloguer

Contractació del lloguer

 • Assessorament sobre les condicions i pactes del contracte d'arrendament.
 • Proposta de contracte d'arrendament.
 • Confecció d'aval o d'aval-lloguer de la Generalitat de Catalunya
 • Assistència a la signatura i formalització del contracte.
 • Assistència com a administrador de la propietat
 • Tràmit per omplir i ingressar la Fiança Legal.
 • Tràmit per omplir i ingressar l'impost d'arrendaments urbans (AUR) en el model 600.

Administració del lloguer

Alta d'arrendataris

 • Assistència al lliurament de la finca a l'arrendatari.
 • Canvi de nom dels subministraments (elèctric, aigua i gas)
 • Seguiment i solució d'incidències en l'immoble.

Gestió de rebuts i liquidacions

 • Confecció, presentació i gestió de cobrament dels rebuts de lloguer el dia primer de cada mensualitat o en el temps i forma convinguts.
 • Gestió i reclamació, si escau, dels rebuts retornats i/o endarrerits.
 • Realització dels pagaments prèviament autoritzats per l'Arrendador.
 • Ingrés de la liquidació el dia convingut de cada mes o el dia hàbil següent de ser aquest festiu.
 • Enviament a la fi de cada mes del document de liquidació de cobraments i despeses.
 • Notificar a l'Arrendatari, aplicar i recaptar les actualitzacions de la renda, despeses i tributs, si els hi hagués.
 • Assessorar sobre la interposició d'accions legals per falta de pagament, a través dels nostres serveis jurídics o els indicats per l'Arrendador.

Gestió del manteniment i conservació de l'immoble arrendat

 • Conforme la legislació aplicable i els acords contractuals, assessorar anticipadament sobre la naturalesa de les reparacions a realitzar, si escau, en la finca arrendada (reparacions d'ús ordinari, necessàries, de millora …).
 • En funció del punt anterior, assessorar sobre la repercussió del cost a càrrec de l'Arrendador / ao de l'Arrendatari.
 • Atendre i contestar les consultes dels arrendataris; controlar i gestionar les reparacions autoritzades, segons determini en cada cas l'Arrendador.
 • Disponibilitat d'equip de professionals per a servei d'assistència.

Finalització del lloguer

 • Control i gestió relatiu al final del temps establert.
 • Control i gestió de les resolucions anticipades.
 • Aplicació de la legislació vigent i els acords contractuals.
 • Revisió de les condicions de conservació i recepció de la finca arrendada.
 • Liquidació de la fiança legal i garanties complementàries.
 • En cas de renovació, assessorament sobre noves condicions contractuals.

Administració global de patrimonis

A Finques Pascual gestionem patrimonis immobiliaris en tot el seu conjunt, definim conjuntament amb el propietari o inversor, els objectius.

Analitzant el seu perfil de risc, composició del patrimoni i sobretot de les circumstàncies que hi ha als mercats immobiliaris i financers.

Realitzem una anàlisi periòdica de la cartera d'immobles sobre el que formulem propostes del patrimoni immobiliari per usos, distribució geogràfica, demogràfica, criteris de risc i diversificació segons l'evolució i tendència prevista dels mercats immobiliaris i globals.

Comptem amb departament jurídic per poder assessorar en la millor forma d'estructuració jurídica.